Over ons

Wie is 't Mannetje?

't Mannetje is genoemd naar een onderdeel van de fiets. 't Mannetje is een versteviging aan het frame, een verbindingsbuisje of plaatje tussen twee framebuizen. 

Sinds 2001 is Hans Huurneman eigenaar van 't Mannetje. 

Maar 't Mannetje is natuurlijk een compleet team!

 

Wat doet 't Mannetje?

Iedereen kan fietsen.

Dat is het uitgangspunt bij 't Mannetje. Of u nu veel spullen mee wilt nemen, of u heeft een handicap. Voor ieder probleem hebben wij de oplossing. Binnen het bedrijf hebben wij daarvoor de volgende onderdelen:

Winkel

U kunt bij ons rekenen op een eerlijk advies op maat. Het gaat ons boven alles om wat u nodig heeft. Om uitgebreid te proberen of een fiets bij u past, bieden wij de mogelijkheid om op de zondag één van onze showroommodel te huren. Vraag naar de mogelijkheden in de winkel.

Fabriek

Op kleine schaal produceren wij nog steeds fietsen. Na een grote bloeiperiode van onze fabrikage van transportfietsen en bakfietsen, hebben wij de productie teruggebracht naar een paar modellen, met name gericht op revalidatietechniek.

Import-export

Ook in Duitsland, Engeland, Frankrijk en Denemarken worden goede fietsen gebouwd. Wij importeren verschilende merken fietsen uit deze landen. 

Onze expertise op het gebied van fietstechniek is internationaal bekend. Zo verwelkomen wij klanten uit de Verenigde Staten, Japan, Australië, Engeland, Scandinavië, noem maar op. Vooral de revalidatiefietsen vinden hun weg wereldwijd.

Reparaties, onderhoud en aanpassingen.

Heeft u al een fiets? Dan bent u bij ons aan het jusite adres voor reparaties, onderhoud en eventuele aanpassingen. 

Wij zijn importeur van de Hase-fietsen voor de revalidatiebranch en hebben veruit het breedste en meest complete assortiment revalidatiefietsen ter wereld in huis.

 

Algemene Voorwaarden:

ALGEMENE VOORWAARDEN Rijwielhandel ’t Mannetje Haarlem

DEFENITIES
ARTIKEL 1 - De aanbieding
KOOP EN VERKOOP
ARTIKEL 2 - De overeenkomst
ARTIKEL 3 - De inhoud van de overeenkomst
ARTIKEL 4 - Prijswijzigingen/stijgingen
ARTIKEL 5 - De overschrijding van de leveringstermijn
ARTIKEL 6 - Annulering
ARTIKEL 7 - Eigendomsvoorbehoud
ARTIKEL 8 - Het risico van de fiets
REPARATIE EN ONDERHOUD
ARTIKEL 9 - Prijsopgave en termijn
ARTIKEL 10 - De rekening
ARTIKEL 11 - Retentierecht
GARANTIE
ARTIKEL 12 - Garantie
ARTIKEL 13 - Garantie op fiets
ARTIKEL 14 - BOVAG reparatie en onderhoudsgarantie

ALGEMENE BEPALINGEN
ARTIKEL 15 - Betaling
ARTIKEL 16 – Rechten van intellectueel eigendom
ARTIKEL 17 – Prevalerende werking voorwaarden
ARTIKEL 18 - Bemiddelingsregeling
ARTIKEL 19 - Afwijkingen
ARTIKEL 20 - Verwerking persoonsgegevens

Definities
In deze Algemene Voorwaarden wordt verstaan onder:
fiets: alle soorten (snor)fietsen, bromfietsen, motorfietsen (waaronder motorscooter) en scooters (waaronder bromscooter), al dan niet met zijspan, met twee of meer wielen;
de in te kopen fiets: een fiets die in het kader van de overeenkomst door de koper bij wege van inkoop aan de verkoper wordt verkocht;
de overeenkomst: de overeenkomst van koop en verkoop van een nieuwe of gebruikte fiets dan wel van onderdelen en toebehoren daarvoor;
de verkoper: degene die ingevolge de overeenkomst een nieuwe of gebruikte fiets dan wel onderdelen en toebehoren daarvoor verkoopt; de koper: degene die ingevolge de overeenkomst een nieuwe of gebruikte fiets dan wel onderdelen en toebehoren daarvoor koopt;
de opdracht: de overeenkomst tot het verrichten van montage-, demontage-, herstel- of onderhoudswerkzaamheden, vrijwillige of wettelijke keuringen en schadetaxaties, elk afzonderlijk of tezamen aangeduid als werkzaamheden;
de reparateur: degene die met betrekking tot een fiets en/of onderdelen en toebehoren daarvoor een opdracht uitvoert of doet uitvoeren;
de opdrachtgever: degene die de reparateur opdracht geeft tot het uitvoeren of doen uitvoeren van werkzaamheden; de garantie: de garantie die door de verkoper op de nieuwe fiets, gebruikte fiets, onderdelen en toebehoren wordt verstrekt.
het retentierecht:het recht van de reparateur de fiets onder zich te houden zolang de opdrachtgever nog niet aan alle gestelde voorwaarden voor teruggave heeft voldaan.

KOOP EN VERKOOP

ARTIKEL 1 - De aanbieding
De aanbieding van de verkoper wordt mondeling, schriftelijk, of elektronisch uitgebracht en is- indien een termijn voor aanvaarding is gesteld- van kracht gedurende de daarbij aangegeven termijn.
De aanvaarding van de aanbieding door de koper is slechts geldig indien deze binnen de gestelde termijn plaatsvindt. De elektronische aanvaarding van de aanbieding door de koper is voorts slechts geldig als deze door de verkoper is bevestigd. Indien geen termijn voor aanvaarding is gesteld, blijft het aanbod gedurende twee werkdagen van kracht, mits de fiets onverkocht is gebleven.

ARTIKEL 2 - De overeenkomst
De overeenkomst dient altijd schriftelijk, dan wel elektronisch te worden vastgelegd. Van een schriftelijke overeenkomst dient een afschrift aan de koper te worden verstrekt. Het ontbreken van een schriftelijke of elektronisch vastgelegde overeenkomst maakt deze overeenkomst echter niet nietig.

ARTIKEL 3 - De inhoud van de overeenkomst
In de schriftelijk of elektronisch vastgelegde overeenkomst worden in ieder geval opgenomen:
- de omschrijving van de fiets en de eventueel in te kopen fiets, beiden met
eventuele toebehoren;
- de prijs van de fiets op het moment van de koop en verkoop, met de aanduiding of de
prijs een vast of een niet-vast overeengekomen prijs is;
- de prijs van de eventueel in te kopen fiets op het afgesproken moment van de
levering van die fiets;
- de vermoedelijke leveringsdatum;
- een verwijzing naar de garantiebepalingen waarbij de verkoper of een derde als
garantiegever optreedt (zo mogelijk wordt inzage gegeven in de garantiebepalingen van
deze derde);
- de wijze van betaling.

ARTIKEL 4 - Prijswijzigingen/stijgingen
1. Wijzigingen in belastingen, accijnzen en dergelijke heffingen van overheidswege worden zowel in de vast als in de niet-vast overeengekomen prijs van zowel nieuwe als gebruikte fiets te allen tijde doorberekend.
2. Onverminderd het bepaalde in artikel 5 lid 1, mogen naast de zojuist in lid 1 genoemde wijzigingen tevens prijsstijgingen als gevolg van wijzigingen in fabrieks- en/of importeursprijzen en in valutakoersen in de niet-vast overeengekomen prijs van fiets worden doorberekend. De koper heeft na kennisgeving van deze wijziging het recht de overeenkomst te ontbinden ingeval de verhoging van de bedongen prijs door de verkoper plaatsvindt na het sluiten van de overeenkomst. De ontbinding dient binnen tien dagen na die kennisgeving plaats te vinden.

ARTIKEL 5 - De overschrijding van de leveringstermijn
1. Bij overschrijding van de vermoedelijke leveringstermijn van de fiets kan de koper de verkoper schriftelijk in gebreke stellen. Indien de verkoper binnen een termijn van drie weken van de vermoedelijke leveringstermijn de fiets nog niet geleverd heeft, heeft de koper het recht de overeenkomst zonder rechterlijke tussenkomst bij voorkeur per brief ontbonden te verklaren. Indien de verkoper alsnog binnen de gestelde termijn van drie weken de verkochte zaak aflevert, zal een eventuele prijsverhoging binnen deze termijn niet worden doorberekend.
2. Indien de verkoper toerekenbaar tekortschiet ten aanzien van een overschrijding van de vermoedelijke leveringstermijn, kan de koper vergoeding verlangen van de geleden schade.
Bij overschrijding van een vast overeengekomen leveringstermijn van de fiets heeft de koper het recht zonder ingebrekestelling of rechterlijke tussenkomst de overeenkomst per brief ontbonden te verklaren en/of vergoeding te verlangen van de geleden schade.
3. Indien de overschrijding van een leveringstermijn een gevolg is van overmacht aan de kant van de verkoper hebben zowel koper als verkoper het recht de overeenkomst te ontbinden. Het recht op ontbinding ontstaat zodra de overeengekomen vaste termijn is overschreden. Zodra een vermoedelijke leveringstermijn is overschreden, hebben partijen het recht op ontbinding drie weken na de in lid 1 bedoelde ingebrekestelling dan wel op het moment dat verkoper meedeelt niet binnen drie weken te kunnen leveren.
4. Aan de leveringsplicht van de verkoper zal, behoudens tegenbewijs, zijn voldaan zodra de door
de verkoper geleverde zaken één keer aan de koper zijn aangeboden. Bij bezorging thuis strekt de administratie van de verkoper, mede inhoudende de weigering van acceptatie, tot volledig bewijs van het aanbod tot levering.
5.
In alle gevallen waarin de verkoper zich kan beroepen op een situatie van overmacht met een blijvend karakter, zijn beide partijen bevoegd per direct de overeenkomst te ontbinden.

ARTIKEL 6 - Annulering
De koper heeft de bevoegdheid de koopovereenkomst te annuleren. Deze annulering kan alleen schriftelijk plaatsvinden, binnen acht dagen na de totstandkoming van deze overeenkomst, maar niet nadat de levering heeft plaatsgevonden. De koper is gehouden om binnen tien dagen na deze annulering de verkoper alle schade die hij ten gevolge van de annulering lijdt, te vergoeden.
Deze schade is vastgesteld op 15 % van de koopprijs van de geannuleerde fiets, tenzij partijen bij het sluiten van de overeenkomst een lager percentage overeenkomen.
Indien de koper na tien dagen deze schadevergoeding niet heeft betaald, heeft de verkoper het recht de koper schriftelijk mee te delen dat hij nakoming van de gesloten overeenkomst verlangt. In dat geval kan de koper geen beroep meer doen op de annulering. De verplichting van de koper tot betaling van deze schadevergoeding is een schuld in de zin van artikel 15 van deze Algemene Voorwaarden waarvoor uitdrukkelijk een moment van betaling is overeengekomen.
De bevoegdheid tot annulering geldt niet voor diensten waarvan de uitvoering, met instemming van de koper, is begonnen, goederen die volgens specificaties van de koper zijn vervaardigd, bijvoorbeeld maatwerk, of die een duidelijk persoonlijk karakter hebben en voor goederen en diensten die door hun aard niet kunnen worden teruggezonden.
De bevoegdheid tot annulering vervalt indien de koper een fiets in het kader van de overeenkomst van koop en verkoop van een nieuwe of gebruikte fiets (dan wel van onderdelen en toebehoren daarvoor) bij wege van inkoop aan de verkoper verkoopt, indien de in te kopen fiets door de koper aan de verkoper is geleverd.

ARTIKEL 7 - Eigendomsvoorbehoud
De geleverde fiets blijft eigendom van de verkoper zolang de koper al hetgeen hij op grond van de koopovereenkomst is verschuldigd niet ten volle heeft voldaan. Zolang de fiets niet in eigendom op de koper is overgegaan, is de koper verplicht de wettelijk voorgeschreven verzekeringen met betrekking tot het gebruik van de fiets, alsmede een verzekering tegen geheel of gedeeltelijk verlies (cascodekking) af te sluiten. De koper is voorts verplicht de geleverde fiets voor zijn rekening te doen onderhouden, ter voorkoming van waardevermindering van de fiets. De verkoper zal tot generlei vrijwaring van de koper voor diens aansprakelijkheid als houder van de fiets gehouden zijn. Anderzijds vrijwaart de koper de verkoper voor waardevermindering van de fiets en aanspraken, die derden op de verkoper zouden mogen hebben en die in verband kunnen worden gebracht met het gemaakte eigendomsvoorbehoud.
Indien de koper een jaar na het afsluiten van de koopovereenkomst niet aan al hetgeen hij op grond van de koopovereenkomst is verschuldigd ten volle heeft voldaan, dan vervalt het recht van eigendom van de koper.

ARTIKEL 8 - Het risico van de fiets
De fiets is tot het tijdstip van feitelijke levering voor rekening en risico van de verkoper.
De eventueel in te kopen fiets wordt pas eigendom van de koper zodra de feitelijke levering daarvan aan hem heeft plaatsgevonden en de fiets in zijn geheel is betaald. Deze betaling kan geschieden middels verrekening met de koopprijs van de aangeschafte fiets. Tot dat tijdstip is de in te kopen fiets voor rekening en risico van de koper en komen alle kosten voor zijn rekening. Hieronder vallen ook de kosten van stalling, onderhoud en eventuele schade, door welke oorzaak dan ook ontstaan, ook die schade als gevolg van het niet kunnen inleveren van het complete kentekenbewijs.

REPARATIE EN ONDERHOUD

ARTIKEL 9 - Prijsopgave en termijn
De opdrachtgever kan voor of bij het verstrekken van de opdracht opgave verlangen van de prijs van de werkzaamheden, alsmede van de termijn waarbinnen de werkzaamheden zullen worden uitgevoerd. De opdracht wordt bij voorkeur schriftelijk of elektronisch vastgelegd.
De opgegeven prijs en termijn zijn bij benadering, tenzij de opdrachtgever en de reparateur een vaste prijs en/of termijn overeenkomen.
Indien de bij benadering opgegeven prijs:
- bij reparatiebedragen tot € 150,- met meer dan 20% wordt overschreden of
dreigt te worden overschreden; of
- bij reparatiebedragen vanaf € 150,- met meer dan 10 % wordt overschreden of dreigt te
worden overschreden, dient de reparateur contact met de opdrachtgever op te nemen
teneinde de meerkosten te bespreken.

De opdrachtgever is gerechtigd de overeenkomst te beëindigen, met inachtneming van een opzegtermijn van twee weken, onder schadeloosstelling van de reparateur voor de reeds door hem verrichte werkzaamheden.
Bij overschrijding of dreigende overschrijding van de bij benadering opgegeven termijn, dient de reparateur de opdrachtgever onmiddellijk hiervan op de hoogte te stellen, onder opgave van de nieuwe datum van aflevering. Bij overschrijding van een vaste termijn heeft de opdrachtgever recht op een redelijke schadevergoeding, behalve in geval van overmacht van de reparateur.

ARTIKEL 10 - De rekening
Van de uitgevoerde werkzaamheden wordt een gespecificeerde rekening afgegeven.

ARTIKEL 11 - Retentierecht
De reparateur kan het retentierecht uitoefenen op de fiets, indien en voor zolang als:
- de opdrachtgever de kosten van de werkzaamheden aan de fiets niet of niet in zijn geheel voldoet;
- de opdrachtgever de kosten van eerdere door de reparateur verrichte werkzaamheden aan dezelfde fiets niet of niet in zijn geheel voldoet;
- de opdrachtgever andere vorderingen die voortvloeien uit de contractuele relatie met de reparateur/verkoper niet of niet geheel voldoet.
De reparateur kan het retentierecht niet uitoefenen indien de opdrachtgever voldoende (vervangende) zekerheid heeft gesteld.

GARANTIE

ARTIKEL 12 - Garantie
Door de garanties vermeld in dit artikel en in artikel 13 en 14 worden de wettelijke rechten (waaronder het recht ingevolge Boek 7 van het BW dat de zaak bij aflevering aan de overeenkomst beantwoordt) die een koper/opdrachtgever, niet handelend in de uitoefening van een beroep of bedrijf uit dien hoofde heeft, onverlet gelaten.
Bij bedrijfsbezoek in verband met de garantie bedoeld in dit artikel en in artikel 13 en 14 worden gemaakte vervoerskosten van de koper niet door de verkoper vergoed.

ARTIKEL 13 - Garantie op fiets
1. Op nieuwe fietsen en op nieuwe onderdelen is uitsluitend de garantie van toepassing die door de verkoper wordt verstrekt en de wettelijke rechten zoals genoemd in artikel 12. Voor het frame en de voorvork geldt een garantietermijn van 5 jaar vanaf de verkoop, voor draaiende onderdelen en elektra geldt een garantietermijn van 2 jaar vanaf de verkoop.
2. Op gebruikte fietsen verleent de verkoper maximaal drie maanden garantie. Op los geleverde gebruikte onderdelen wordt nimmer garantie verstrekt.
3. De aanspraken op de garantie vervallen:
a. bij aantoonbaar onzorgvuldig en ondeskundig gedrag dan wel nalatigheid door de koper;
b. vanaf het moment de fiets het bedrijf verlaat; de verkoper is niet aansprakelijk voor de overbrugging naar het adres van de koper;

c. niet gebruik is gemaakt van de aangeboden servicebeurt, uit te voeren door de verkoper, drie maanden na aankoop van de fiets, doch uiterlijk 5 maanden na aankoop van de fiets;
d. defecten ontstaan buiten de Europese Economische Ruimte, tenzij koper aantoont dat voornoemde defecten niet zijn veroorzaakt door de van de Europese Economische Ruimte afwijkende omstandigheden aldaar (inferieure wegen etc.).

ARTIKEL 14 - Reparatie en onderhoudsgarantie
1. De reparateur garandeert binnen de Europese Economische Ruimte de goede uitvoering van de door hem aangenomen of uitbestede opdrachten ten aanzien van alle fietsen, scooters, snorfietsen en bromfietsen en daarbij gebruikte materialen gedurende een periode van drie maanden, te bepalen vanaf het tijdstip dat de fiets weer ter beschikking van de opdrachtgever is gesteld.
De garantie omvat het alsnog op de juiste wijze en binnen redelijke termijn en zonder ernstige overlast uitvoeren van de niet of niet deugdelijk uitgevoerde opdracht. Niet onder garantie valt ten eerste slijtage (bv. aan banden, tandwielen), ten tweede defecten vanwege verkeerd onderhoud, zoals onderhoud dat niet conform voorschriften was. Indien de alsnog door de reparateur uit te voeren werkzaamheden niet meer mogelijk of zinvol zijn, heeft de opdrachtgever recht op een redelijke schadevergoeding.
2. Geen garantie wordt verstrekt op opgedragen noodreparaties.
3. De aanspraken op de garantie vervallen indien:
- a. de opdrachtgever niet zo spoedig mogelijk na het constateren van de gebreken de reparateur daarvan in kennis stelt;
- b. de reparateur niet in de gelegenheid wordt gesteld de gebreken alsnog te verhelpen;
- c. derden zonder toestemming van de reparateur werkzaamheden hebben verricht die in verband staan met de door de reparateur verrichte werkzaamheden ten aanzien waarvan een beroep op de garantie wordt gedaan. De garantie geldt echter wel indien de noodzaak tot onmiddellijk herstel zich elders heeft voorgedaan en door de reparateur aan de hand van de door de andere reparateur verstrekte gegevens en/of aan de hand van de kapotte onderdelen is vastgesteld.
Het hiervoor onder b. en c. gestelde is niet van toepassing indien herstel in het buitenland noodzakelijk is. In dat geval vindt vergoeding van de kosten van het herstel plaats op basis van maximaal het prijspeil zoals dit in het bedrijf van de reparateur geldt. Deze vergoeding bedraagt nimmer meer dan de werkelijk gemaakte kosten.

ALGEMENE BEPALINGEN

ARTIKEL 15 - Betaling
1. De schulden van de koper/opdrachtgever aan verkoper/reparateur worden beschouwd als brengschulden.
2. Tenzij schriftelijk uitdrukkelijk anders wordt overeengekomen, moet betaling volgens afspraak geschieden bij het afleveren van zaken respectievelijk onmiddellijk na het verrichten van diensten.
3. Indien partijen hebben afgezien van contante betaling en niet uitdrukkelijk schriftelijk een moment van betaling zijn overeengekomen, geldt een betalingstermijn van één maand.
4. De koper/opdrachtgever dient het verschuldigde bedrag te betalen vóór het verstrijken van de betalingsdatum. Alsdan is een kredietbeperking van toepassing.
5. Verstrijkt de betalingsdatum zonder betaling dan vervalt de kredietbeperking, zendt de verkoper/reparateur een kosteloze betalingsherinnering en geeft de koper de gelegenheid binnen veertien dagen na ontvangst van deze betalingsherinnering het openstaande bedrag alsnog te betalen. Als na het verstrijken van de betalingsherinnering nog steeds niet is betaald, is de verkoper/reparateur gerechtigd rente in rekening te brengen vanaf het moment van verzuim.
Deze rente is gelijk aan de wettelijke rente. Door een partij te maken/gemaakte gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten om betaling van een schuld af te dwingen, kunnen aan de wederpartij in rekening worden gebracht. De hoogte van deze kosten is onderworpen aan (wettelijke) grenzen.
6. Indien na uitvoering van de verkoper/reparateur opgedragen werkzaamheden en kennisgeving daarvan aan de koper/opdrachtgever het betreffende object niet binnen twee weken na laatst bedoeld tijdstip is afgehaald, is verkoper/reparateur gerechtigd om stallingskosten c.q. opslagkosten in rekening te brengen conform het in het bedrijf c.q. ter plaatse geldende tarief.
7. Vervangen materialen of zaken worden alleen dan aan de opdrachtgever ter beschikking gesteld, indien zulks bij de reparatie-opdracht uitdrukkelijk is verzocht. In het andere geval worden deze materialen eigendom van ’t Mannetje zonder dat de opdrachtgever op enigerlei vergoeding ter zake aanspraak kan maken.

ARTIKEL 16 – Rechten van intellectueel eigendom
1. Tenzij schriftelijk anders is overeengekomen, behoudt opdrachtnemer de auteursrechten en alle rechten van industriële eigendom op de door hem gedane aanbiedingen, verstrekte ontwerpen, afbeeldingen, tekeningen, (proef)modellen en dergelijke.
2. De rechten op de in lid 1 van dit artikel genoemde gegevens blijven eigendom van opdrachtnemer ongeacht of aan opdrachtgever voor de vervaardiging ervan kosten in rekening zijn gebracht.
Deze gegevens mogen zonder voorafgaande uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van opdrachtnemer niet worden gekopieerd, gebruikt of aan derden getoond. Opdrachtgever is aan opdrachtnemer per overtreding van deze bepaling een direct opeisbare boete verschuldigd van
€ 25.000,-. Deze boete kan naast schadevergoeding op grond van de wet worden gevorderd.
3. Opdrachtgever moet de aan hem verstrekte gegevens als bedoeld in lid 1 van dit artikel op eerste verzoek binnen een door opdrachtnemer gestelde termijn retourneren. Bij overtreding van deze bepaling is opdrachtgever aan opdrachtnemer een direct opeisbare boete verschuldigd van € 1.000,- per dag. Deze boete kan naast schadevergoeding op grond van de wet worden gevorderd.

ARTIKEL 17 – Prevalerende werking voorwaarden
Tenzij schriftelijk anders is overeengekomen prevaleren de algemene en/of specifieke voorwaarden en/of bedingen zoals opgenomen in deze voorwaarden boven de algemene voorwaarden en/of bedingen van derden.

ARTIKEL 18 - Bemiddelingsregeling
Een koper/opdrachtgever die ten opzichte van een verkoper/reparateur klachten heeft over de verkoop van een gebruikte fiets, of over de uitvoering van de reparatie- en onderhoudsgarantie, dient zich eerst tot deze verkoper/reparateur te wenden.

ARTIKEL 19 - Afwijkingen

Afwijkingen, waaronder begrepen aanvullingen dan wel uitbreidingen van deze Algemene Voorwaarden, zijn uitsluitend geldig indien deze door beide partijen schriftelijk zijn vastgelegd.

ARTIKEL 20 - Verwerking persoonsgegevens
De persoonsgegevens van koper/opdrachtgever die worden vermeld op deze overeenkomst worden door verkoper/reparateur verwerkt in de zin van de Wet Bescherming Persoonsgegevens.
Aan de hand van deze verwerking kan verkoper/reparateur: de overeenkomst uitvoeren, de garantieverplichtingen jegens koper/opdrachtgever nakomen, koper/opdrachtgever optimale service verlenen, voorzien van product informatie en gepersonaliseerde aanbiedingen doen.
Tegen verwerkingen ten behoeve van direct mailing wordt het eventueel door koper/opdrachtgever bij verkoper/reparateur aan te tekenen verzet gehonoreerd.

 

Home > Over ons